טל': 052-2945456

ליווי מקצועי ואיכותי עד להשגת היעד

מירב בראונשטיין, משרד עורכי דין

הדרכים לעריכת צוואה

צוואה היא הדרך הבטוחה ביותר לדאוג לחלוקת העיזבון על פי רצונו של הנפטר.  היא הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי, ומסדירה את חלוקת הרכוש של אדם לאחר מותו.

כיצד עורכים צוואה?

לפי חוק הירושה, קיימות ארבע דרכים לערוך צוואה תקפה: בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות או בעל-פה.

  • בכתב יד – אדם שהחליט לערוך צוואה בכתב יד , חשוב לשים לב שהצוואה כתובה כולה בכתב ידו, כולל ציון תאריך וחתימה. צוואה בכתב יד אשר אינה ממלאת אחר ההוראות הללו הינה צוואה פסולה וחסרת תוקף מחייב.

  • צוואה בפני עדים – צוואה בפני עדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותחתם ע”י המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. לרוב, צוואה בעדים תערך ע”י עו”ד ובנוכחותו, כאשר אותו עורך הדין יכול לשמש כעד אחד ואדם נוסף כעד השני. אין חובה מבחינת החוק לערוך צוואה זו בנוכחות עורך דין, אולם מומלץ לעשות כן בכדי להבטיח את תקינותה של הצוואה, תקינותו של הליך עריכתה וחתימתה ומניעת התנגדויות עתידיות.

  • צוואה בפני רשות-נוטריון – צוואה אשר נחתמת בפני נוטריון שקולה לצוואה שניתנה בפני רשות שיפוטית. ומכאן שמשקלה הראייתי כבד יותר מצוואות אחרות ולה עליונות גם על פני צוואה רגילה בפני 2 עדים .

  • צוואה בעל פה – מי שרואה עצמו מול פני המוות – יכול לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים את צוואתו. במקרה של עריכת צוואה בעל פה, יש לרשום את דבריו של המצווה בזיכרון דברים, לציין את תאריך שמיעת דבריו והנסיבות לעשיית הצוואה בעל פה ולהפקידה ע”י אותם העדים אצל הרשם לענייני ירושה סמוך ככל הניתן לאחר שניתן לעשותם. צוואות מסוג זה הן נשירות וכוחן המשפטי חלש.

כל הדרכים לכתיבת צוואה טובות ומקובלות אולם מי שרוצה להבטיח כי צוואתו מקיימת אחר כללי חוק הירושה וכחוה הראייתי יהא חזק, רצוי שיערוך צוואה בפני נוטריון.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה – בדרך כלל, צוואה נחתמת במספר עותקים לפי דרישת המצווה ונמסרת לידיו בלבד. עורך הדין אינו רשאי למסור את הצוואה או כל עותק ממנה ליורשיו של המצווה, כך שכל האמור בצוואה נותר חסוי עד למותו של המצווה. היחיד שרשאי לחשוף בפני היורשים את האמור בצוואה הוא המצווה, והדבר נתון לשיקול דעתו בלבד. צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה עד מותו של המצווה מהווה ראיה לכאורה כי המצווה בה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.